niedziela, 14 kwietniaadamska.pl
Shadow

Aukcje OZE odwołane

Aukcja OZE zaplanowana na dzień 2 października br. nie otworzy się. Nie odbędą się też kolejne aukcje w 2017 r. na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Jest to konsekwencja wejścia w życie w dniu 29 września 2017 r. procedowanych w trybie pilnym i nieprzewidujących vacatio legis rozporządzeń Rady Ministrów:  rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1819) oraz rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1820).

Do dnia dzisiejszego Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził lub ogłosił aukcje wpisane w pierwszych pięciu ustępach artykułu 1 rozporządzenia w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na 2017 r. przed jego zmianą. Ustępów jest 13. Kolejny ustęp 6 wskazywał aukcję „dla wytwórców, którzy wytworzyli energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, innych niż wymienione w art. 73 ust. 3a pkt 1–6 ustawy”. Kolejnych 7 ustępów wskazywało kolejne aukcje dla wytwórców w instalacjach nowych, które wytworzyły energię po raz pierwszy po zamknięciu aukcji, Szansę na wsparcie w tych aukcjach mieli inwestorzy m.in. w elektrownie wodne, biomasowe, biogazowe, jak też w instalacje wykorzystujące do produkcji energii  odpady przemysłowe i komunalne, które ulegają biodegradacji.

Wobec brzmienia powołanych aktów wykonawczych do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii nie odbędą się trzy aukcje ogłoszone w dn. 23 sierpnia 2017 r. ani też kolejne w 2017 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 66/2017 w sprawie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, oznaczonych jako: „Aukcja Zwykła Nr AZ/4/2017”, „Aukcja Zwykła Nr AZ/5/2017” oraz „Aukcja Zwykła Nr AZ/6/2017” objętych ogłoszeniami o aukcji z dnia 23 sierpnia 2017 r. tutaj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1819) tutaj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1820) tutaj

3 Comments

    • Barbara Adamska

      Aukcja zaplanowana na 2 października została anulowana mocą Rozporządzenia RM z dnia 29 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017, a konkretnie tego zapisu „W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. (Dz. U. poz. 713) w § 1 uchyla się pkt 3–13” Warto mieć przy tym na uwadze, że zapis ten zlikwidował również podstawę prawną, na podstawie której została przeprowadzona aukcja w czwartek 28 września.

%d bloggers like this: