O magazynowaniu energii w Sejmie

Podczas konferencji prasowej z wiceministrem energii Andrzejem Piotrowskim i Przewodniczącym PZGiE Ireneuszem Zyską

Podczas konferencji prasowej z wiceministrem energii Andrzejem Piotrowskim i Przewodniczącym PZGiE Ireneuszem Zyską

Znaczenie magazynów energii dla budowania systemu energetyki rozproszonej było przedmiotem posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii w dniu 21.09.2016 roku. W posiedzeniu uczestniczył wiceminister energii Andrzej Piotrowski. Na zaproszenie przewodniczącego Zespołu posła Ireneusza Zyski przedstawiłam prezentację na temat znaczenia magazynów energii w procesie przechodzenia od energetyki scentralizowanej do rozproszonej. Podczas swojego wystąpienia mówiłam o różnych metodach magazynowania energii stosowanych w systemie elektroenergetycznym. Wskazałam na dynamiczny rozwój zasobników elektrochemicznych w ostatnich latach. Zaznaczyłam jednak, że zasobniki elektrochemiczne, czyli baterie, w niektórych zastosowaniach nie są wystarczające. Rozwiązania hybrydowe, rozbudowane o superkondensator czy rozwiązania bazujące na wodorze, będą stanowiły kolejny krok w technologiach magazynowania energii elektrycznej. Ten temat pogłębił dr hab. inż. Bogusław Pierożyński, od lat prowadzący badania w zakresie wytwarzania, przechowywania oraz wykorzystania wodoru. (czytaj dalej…)


Od produktu niszowego do rynku masowego

Od produktu niszowego do rynku masowego, Magazyn Fotowoltaika 2_2016Rynek domowych magazynów energii gwałtownie się rozwija. Jeszcze przed czterema laty były to urządzenia stosowane niezwykle rzadko. W ubiegłym roku niemal co drugi inwestor w niewielką dachową instalację PV w Niemczech decydował się od razu na magazyn energii. Statystyk za obecny rok jeszcze nie znamy, ale odsetek ten ma szansę być jeszcze wyższy. W Polsce magazyny energii to wciąż ogromna rzadkość. Zapisy ustawy o OZE w zakresie wsparcia dla prosumentów nie stanowią zachęty do instalowania domowych magazynów energii. Pewna przestrzeń do ich stosowania zawarta jest w uregulowaniach dotyczących klastrów energii. Niezależnie jednak od zapisów ustawy o OZE, zainteresowanie na polskim rynku magazynami energii jest duże. Zapraszam do lektury mojego artykułu na temat domowych magazynów energii, który ukazał sie w „Magazynie Fotowoltaika”. Opisuję w nim, w jaki sposób Niemcy pobudzili rynek domowych zasobników energii oraz przedstawiam technologie i trendy rynkowe. Zapraszam też na I Międzynarodowy Kongres: Magazynowanie Energii w Polsce, który odbędzie się 20.10.2016 w Warszawie. Kongres będzie stanowił okazję do przyjrzenia się rozwiązaniom dostępnym na polskim rynku oraz dyskusji nad potrzebą i metodami stymulowania rynku magazynowania energii w Polsce.

Link do artykułu Od produktu niszowego do rynku masowego, Magazyn Fotowoltaika 2/2016

Link do Kongresu I Międzynarowowy Kongres: Magazynowanie Energii w Polsce


Jeden współczynnik dla wszystkich instalacji: propozycja dobra, lecz niewystarczająca

Posiedzenie Komisji_24.05.2016Na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa w dn. 24.05 posłowie PiS zgłosili 53 autopoprawki do projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jedna z poprawek to propozycja wprowadzenia współczynnika 1:0,7 dla wszystkich mikroinstalacji. Została ona pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Energii. Jest to poprawka idąca w dobrym kierunku, jednak nie wystarczająco daleko – wysokość współczynnika musi wynosić 1:1, aby rozwój instalacji prosumenckich nie został całkowicie zahamowany.

(czytaj dalej…)


Net metering w formie proponowanej przez Ministerstwo Energii zahamuje rozwój rynku prosumenckiego

Raport_Net meteringRaport „Net metering – parametry rozliczeń i rola Operatorów Systemów Dystrybucyjnych” wykonany na zlecenie Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki przez zespół kierowany przez dr Jana Rączkę w Lynx Pattern Sp. z o.o. analizuje mechanizm net meteringu wg założeń projektu nowelizacji ustawy o OZE z dn. 6.05.2016 pod kątem roli Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, kosztów wdrożenia oraz efektywności we wspieraniu rozwoju energetyki prosumenckiej. Konkluzją Raportu jest stwierdzenie, że utrzymanie współczynników rozliczania energii dostarczonej przez prosumentów na poziomie proponowanym w projekcie ustawy tworzy ryzyko, że zostaną poniesione wysokie nakłady na wdrożenie mechanizmu net meteringu, a prosumenci nie będą inwestować w mikroinstalacje. Zasadne jest podniesienie wskaźników net meteringu do poziomu 1:1.

Net metering wg zapisów projektu nowelizacji ustawy to mechanizm rozliczeniowy, który pozwala prosumentowi na rozliczenie ilości energii elek­trycznej pobranej z sieci wobec ilości energii wprowadzo­nej do tej sieci, w proporcjach maksymalnie:

  • 1:0,7 dla instalacji nie większej niż 7 kW;
  • 1:0,5 dla instalacji większej niż 7 kW (do 40 kW, bo jest to górny próg mocy dla mikroinstalacji);
  • 1:0,35 w przypadku instalacji dofinansowanej ze środ­ków publicznych

(czytaj dalej…)


Branża Fotowoltaiczna jednoczy siły w walce o przetrwanie

solar-cells-824691_1280 (2)Warunki dla rozwoju branży fotowoltaicznej w Polsce nigdy nie były sprzyjające. Zainstalowane w naszym kraju systemy PV mają moc ok. 100 MWp, co jest wielkością ok. 50 razy mniejszą niż moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych. Szansę na rozwój fotowoltaiki stanowiła ustawa o OZE z lutego 2015 roku, wprowadzająca taryfy gwarantowane dla wytwórców energii z mikroinstalacji do 10 kW oraz system aukcyjny dla większych instalacji. Taki system wsparcia miał wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, jednak trzy dni przed tym terminem została przegłosowana nowelizacja, która przesunęła jego wejście w życie o pół roku. Obecnie toczą się prace nad kolejną nowelizacją ustawy, ustanawiającą nowy system wsparcia. Propozycje Ministerstwa Energii w tym zakresie budzą niepokój branży fotowoltaicznej. Obawa, że nowelizacja może zablokować rozwój fotowoltaiki w Polsce, była motywem do powstania Porozumienia Branży Fotowoltaicznej w Polsce, stanowiącego platformę wspólnego działania stowarzyszeń branżowych oraz kilkudziesięciu firm. Spotkanie inicjujące Porozumienie odbyło się 30 marca w Kielcach, wspólne stanowisko Porozumienia zostało podpisane w dn. 6 kwietnia. Przewodniczącym Porozumienia jest dr Stanisław M. Pietruszko, Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki. Moja firma jest jednym z sygnatariuszy. Organizacje i firmy, będące sygnatariuszami, sformułowali trzy główne postulaty dotyczące systemu wsparcia w zakresie mikroinstalacji: (czytaj dalej…)


Krajowy plan gospodarki odpadami – projekt, konsultacje

Krajowy plan gospodarki odpadami_foto

Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt uchwały RM w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami (Kpgo) z 9 marca 2016 r. Jako załącznik do projektu dołączono Prognozę oddziaływania Kpgo na środowisko, której zakres i stopień szczegółowości informacji został uzgodniony z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym. Projekt planu wraz z Prognozą został skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych. Wnioski i uwagi do Kpgo mogą być zgłaszane do 25.04.2016

Obecny czas jest dla branży fotowoltaicznej bardzo trudny. Toczą się prace nad nowelizacją ustawy o OZE w zakresie systemu wsparcia, co dla branży może oznaczać być albo nie być. Mimo wszystko dobrze mieć świadomość, że Kpgo jest opracowywany. Uwagę warto zwrócić na przykład na rozdział trzeci – Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami. W punkcie 3.2.3 Zużyte baterie i zużyte akumulatory jest odniesienie do baterii i akumulatorów wykorzystywanych w odnawialnych źródłach energii.

Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat – wynika to z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). W przypadku Kpgo oznacza to konieczność jego aktualizacji nie później niż w 2016 r. Jednocześnie aktualizacja Kpgo wynika z konieczności spełnienia jednego z kryteriów warunku wstępnego dla gospodarki odpadami ustanowionego dla perspektywy finansowej UE 2014- 2020. Może się więc okazać, że na następną aktualizację trzeba będzie czekać nawet do roku 2022.

Pełen tekst projektu Krajowy plan gospodarki odpadami

 


Zainteresowanie fotowoltaiką w Polsce rośnie…

farma PV_1W dniu dzisiejszym jeden z niemieckich tytułów branżowych zamieścił na stronie internetowej informację o zatrzymaniu grupy złodziei z Polski, specjalizujących się w kradzieżach modułów PV i falowników z niemieckich farm solarnych. Jednemu z członków zatrzymanej grupy zarzuca się udział w przynajmniej 22 kradzieżach, każdej o wartości ok. 50 tys. EUR. Towar przewożony był do Polski i stąd organizowano jego sprzedaż. Informacja jak informacja – raczej do pominięcia. Dzwonią jednak do mnie partnerzy niemieccy i w jakiś sposób do tej informacji się odnoszą. Jedną z możliwych interpretacji jest pewnie stwierdzenie, że zainteresowanie fotowoltaiką w Polsce rośnie 🙂 Aczkolwiek na szczęście takie zdarzenia to epizod, a zainteresowanie fotowolatiką w Polsce niech przekłada się na ilość komponentów zainstalowanych a nie skradzionych. Nie zmienia to oczywiście faktu, że kradzieże na farmach solarnych i ochrona przed nimi to zagadnienia, które wraz z rozwojem rynku również w Polsce zyskają na znaczeniu.


Zasady bilansowania – stanowisko regulacyjne Prezesa URE

Jako załacznik stanowisko regulacyjne Prezesa URE zawierające interpretację przepisów, a także określające ogólne zasady współpracy pomiędzy uczestnikami rynku  Bilansowanie_OZE_Informacja_PURE

 


Hohe Akzeptanz der Erneuerbaren Energien in Polen

panele fotowoltaiczneDer Ausbau der Erneuerbaren Energien genießt in Europa ebenso wie in Nordamerika, Australien und Neuseeland hohe Akzeptanz. Das geht aus einer Analyse einschlägiger Umfragen hervor, die die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) erstellt hat. Die Ergebnisse sind im neuen AEE-Hintergrundpapier „Die Akzeptanz Erneuerbarer Energien im Spiegel von Umfragen in Industriestaaten“ zusammengetragen.

Die AEE-Analyse von rund 15 Umfragen aus zehn Ländern konzentriert sich auf die sozio-politische Akzeptanz der Erneuerbaren Energien. Diese umfasst die Akzeptanz für einzelne EE-Technologien im Allgemeinen ebenso wie die Zustimmung zu bestimmten Fördermaßnahmen im Besonderen. Die stärkste Akzeptanz für den Ausbau Erneuerbaren Energien wurde laut dem Umfragevergleich in Deutschland verzeichnet, dicht gefolgt von Frankreich und Japan.

In Polen war die Zustimmung zu Erneuerbaren Zielen insgesamt hoch. Ein Drittel der Bevölkerung hielten die Erneuerbaren Energien Ziele der Regierung für sehr wichtig und weitere 55 Prozent für recht wichtig. In der AEE-Analyse ist eine ältere Umfrage der Universität Stettin angeführt worden, in der mehr als 80 Prozent der Teilnehmer stimmten der Aussage zu, EE beeinflussten den technischen Fortschritt in Polen positiv. Mehr als 90 Prozent sahen positive Umwelteffekte durch EE. Gut für die Versorgungssicherheit hielten 72 Prozent der Polen die Erneuerbaren.

Den vollständigen Text des AEE-Hintergrundpapiers „Die Akzeptanz Erneuerbarer Energien im Spiegel von Umfragen in Industriestaaten“ finden Sie hier

 


Polen zählt zu den wichtigsten Handelspartnern Deutschlands

pieczątka_eksportMit einem Warengesamtwert von über 96 Milliarden Euro zählt Polen zu den wichtigsten Handelspartnern der Bundesrepublik. Das geht aus den vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2015 hervor. Damit belegt Polen den siebten Rang, nach den USA, Frankreich, Niederlanden, China, UK und Italien.

Die deutschen Ausfuhren nach Polen hatten einen Gesamtwert von über 52 Milliarden Euro, die Einfuhren einen Wert von ca. 44 Milliarden Euro. Die vollständige Publikation des Statistischen Bundesamtes vom 24.02.2016 „Außenhandel. Rangfolge der Handelspartner im Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland” kann hier heruntergeladen werden.

Meine Firma unterstützt deutsche Unternehmen bei Erschließung des polnischen PV-Marktes. Auf der Webseite von Germany Trade & Invest, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland, wird meine Firma als Ansprechpartner für deutsche Firmen genannt, die auf dem polnischen PV-Markt aktiv werden wollen. Den Text finden Sie hier


© 1996-2010 ADM Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Motyw iDream: Templates Next , tłumaczenie: WordpressPL | Działa na WP