Dnia 11 października 2018 roku w warszawskim EXPO XXI odbyła się trzecia edycja Kongresu Magazynowania Energii w Polsce. Wśród prelegentów pojawili się czołowi eksperci w zakresie magazynowania energii, rynku mocy, elektromobilności oraz klastrów energii. Wykłady oraz panele dyskusyjne pozwoliły uczestnikom uporządkować wiedzę w zakresie obecnych uregulowań prawnych dotyczących stosowania magazynów energii w Polsce, planowanych zmian w tym zakresie oraz potencjału rynku. Kongres był też miejscem prezentacji konkretnych realizacji w zakresie zasobników energii, zarówno na potrzeby usług regulacyjnych w sieciach dystrybucyjnych, jak też w domach indywidualnych, przedsiębiorstwach czy na potrzeby infrastruktury służącej ładowaniu samochodów elektrycznych.

Obecnie polska energetyka znajduje się w kryzysie – to teza prof. Jana Popczyka, który wygłosił wykład otwierający Kongres. „Nie sądziłem że tak gwałtowne pogorszenie nastąpi w tak krótkim czasie. Żyjemy w świecie papierowym i to jest groźne” mówił. Sytuacjami, z którymi trzeba się liczyć w sytuacji kryzysu w energetyce, są rozległe awarie sieciowe, stopnie zasilania czy wyłączenia nieselektywne. Konieczna jest wycena skutków tych sytuacji – to zobrazuje rzeczywistą konieczność stosowania zasobników energii w systemie. W ocenie prof. Popczyka zasobniki energii odegrają istotną rolę w procesie transformacji polskiej energetyki.

Założenia planowanej przez Ministerstwo Energii nowelizacji ustawy Prawo energetyczne przedstawiła Emilia Głozak. Głównym celem planowanych zmian jest zniesienie barier formalnych, obecnie uniemożliwiających inwestorom uzyskanie korzyści ekonomicznych ze stosowania magazynów energii elektrycznej. Do projektu ustawy zostały wprowadzone przepisy regulujące w sposób kompleksowy magazynowanie energii elektrycznej. Dookreślone zostaną między innymi zasady współpracy magazynu energii z siecią elektroenergetyczną, jednostkami wytwórczymi oraz odbiorcami. Uwzględniony zostanie fakt, że energia pobierana przez magazyn energii elektrycznej, która następnie jest wprowadzana do sieci, nie jest zużyciem końcowym. W kontekście podatku akcyzowego oraz obowiązków przedstawienia świadectwo do umorzenia (z OZE, z kogeneracji i efektywności energetycznej) zostanie uwzględniona różnica między ilością energii wprowadzonej do magazynu energii oraz ilością energii wyprowadzonej. „Zmiany te nie są kwestią kilku lat, ale zaledwie kilku tygodni” stwierdziła Emilia Głozak. W ciągu najbliższych tygodni projekt nowelizacji zostanie skierowany do konsultacji społecznych. (czytaj dalej…)